Rust ⋅ Energie ⋅ Plezier

voor vrouwelijke artsen

Algemene voorwaarden

Op alle producten van Aqua & Lime Health Coaching zijn de volgende Algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1: Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de cliënt en Aqua & Lime Health Coaching tot stand te komen overeenkomst.
Een offerte van Aqua & Lime Health Coaching is vrijblijvend en is beperkt geldig.
De overeenkomst tussen cliënt en Aqua & Lime Health Coaching komt tot stand op het moment dat de offerte wordt aanvaard danwel de werkzaamheden aanvangen.
De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd.

Artikel 2: De uitvoering van de werkzaamheden
In de offerte is de omschrijving van de door Aqua & Lime Health Coaching uit te voeren werkzaamheden opgenomen.
Aqua & Lime Health Coaching zal zich inspannen de werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig de met cliënt overeengekomen afspraken.
Indien Aqua & Lime Health Coaching op verzoek van de cliënt werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, worden deze werkzaamheden of prestaties door cliënt aan Aqua & Lime Health Coaching vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Aqua & Lime Health Coaching.
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Aqua & Lime Health Coaching te worden gemeld, bij gebreke waarvan cliënt wordt geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Artikel 3: Verplichtingen van de cliënt
Cliënt zal alle medewerking verlenen aan de uitvoering van de opdracht.
Cliënt blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem/haar genomen beslissingen omtrent de mate waarin hij/zij zich op de door Aqua & Lime Health Coaching gegeven adviezen baseert, evenals voor het gebruik en de implementatie daarvan

Artikel 4: Intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrecht
Aqua & Lime Health Coaching behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die zij gebruikt (heeft) dan wel ontwikkelt (d heeft) in het kader van de uitvoering van de opdracht tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5: Betaling
Betaling door cliënt dient voor aanvang van de opdracht en uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

Artikel 6: Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering door cliënt van een individuele afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende afspraak is cliënt 100% van de kosten van de geannuleerde uren verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de afspraak 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren en binnen 5 werkdagen voor aanvang van de afspraak maximaal 25%.
Bij annulering door cliënt van een workshop, cursus of event binnen 30 dagen voor de aanvang van de betreffende activiteit, dient cliënt 100% van de kosten te betalen. Het is ook mogelijk een vervanger te sturen. Bij annulering tussen 30 en 60 dagen hiervoor is cliënt 25% van de kosten verschuldigd en langer dan 60 dagen hiervoor alleen administratie-kosten.
Aqua & Lime Health Coaching behoudt zich het recht voor (individuele) afspraken, workshops en trainingen te verplaatsen of te annuleren in het geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden met inhouding van de door Aqua & Lime reeds gemaakte kosten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
Aqua & Lime Health Coaching is slechts aansprakelijk indien cliënt aantoont dat hij/zij schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Aqua & Lime Health Coaching.
De aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag gelijk aan het aan Aqua & Lime Health Coaching volgens de in de offerte verschuldigde honorarium.
Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

Laatste update: 19 oktober 2021